Här hittar du de juridiska dokument som gäller din beställning:

Allmänna villkor för DORTEX Werbung und Vertrieb mbH

Version daterad 2011.11.16

1. Allmänt - Tillämpningsområden

Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden, leveranser och aktiviteter samt varor och tjänster från Dortex mbH. Avvikande villkor gäller enbart efter att vårt godkännande har inhämtats i skriftlig form.

2. Avtalet

Beställningar gjorda skriftligt, online via webbshoppen, skriftligt via e-mail eller muntligt över telefon är bindande. Gemensamma överenskommelser gjorda muntligen måste bekräftas skriftligen av båda parter (via t.ex. e-mail), för att vara giltiga. Avtalet inleds så snart Dortex mbH har skickat en orderbekräftelsen till Kunden, inklusive den som skickas direkt från webbshoppen men absolut senast vid mottagning av varorna. Dortex mbH förbehåller sig rätten att när som helst kunna neka en beställning.

3. Priser

Alla angivna priser gäller men fraktkostnad tillkommer om beställningens totala värde understiger 500,00 kr. Inom Tyskland motsvarar fraktkostnaden 25,00 kr (för beställningar under 500,00 kr) och 25,00 kr utanför Tyskland.
Vid leveranser inom Europeiska unionen är 19 % moms inkluderad i priserna. Vid leveranser till Schweiz inkluderar priserna schweiziska momssatsen på 8,1 %. Vid beställningar som ska levereras till tredje part är personen som gör beställningen Kunden såvida inget annat skriftligen avtalats.

4. Leverans

Såvida inga problem i verksamheten uppstår kan Kunden förvänta sig leverans inom spannet för leveranstider som anges på webbplatsen. Dortex mbH ansvarar dock inte för leveranstiderna om inte en specifik leveranstid avtalats skriftligen. Leveransen sker till den adress som uppgivits av Kunden vid köptillfället. Kunden ansvarar för kostnader som uppstår till följd av felaktigt angiven adress.

5. Returrätt

Vid beställningar där ordervärdet inte överskrider 300,00 kr och Kunden inte är nöjd med produkten, kan denne returnera produkten och fakturan inom 10 arbetsdagar utan särskild orsak. Genom detta upphävs köpeavtalet. Kunden ansvarar själv för betalning av returfrakt. Vid större beställningar av produkter tillverkade särskilt för Kunden kan retur endast göras vid väl motiverade reklamationer. Om Kunden är osäker på hur varan ser ut går det alltid att beställa en liten mängd eller be om ett produktprov.

6. Betalning

De beställda produkterna förblir Dortex mbH:s egendom tills full betalning erhållits. Om inget annat avtalats ska det fullständiga fakturabeloppet betalas så snart beställningen mottagits. Alla betalningar till Dortex mbH ska göras inom 10 dagar efter att fakturan mottagits. Kunden har ej fullgjort sina skyldigheter om betalning inte gjorts inom dessa 10 dagarna. Då debiteras 26,00 kr för varje skriftlig påminnelse. Dröjsmålsränta tillkommer på alla fakturor som inte betalas i tid. Krav på ytterligare kompensation för försenad betalning kan ej uteslutas.

7. Garanti

Reklamationer på grund av uppenbara produktfel måste anmälas skriftligen inom 7 dagar efter att varorna mottagits. Underlåtenhet att göra så leder det till att Kundens anspråk på garanti ogiltigförklaras. Om varorna, trots att de blivit väl omhändertagna, skulle uppvisa en defekt som fanns redan vid leveranstillfället kommer Dortex mbH att rätta till defekten i varorna eller erbjuda ersättningsprodukter, med förbehåll för att reklamationen måste ske inom den angivna tidsperioden. Möjlighet att rätta till defekten eller erbjuda ersättningsvaror inom rimlig tid måste alltid ges. Ångerrätten påverkas eller begränsas inte av bestämmelserna ovan. Om efterföljande av utförandet skulle brista har Kunden rätt att bryta avtalet eller minska betalningen utan några eventuella krav på kompensation. Mindre avvikelser i attribut, obetydlig förändring i användbarhet, naturligt slitage och skador som uppstår till följd av felaktig eller slarvig hantering, överbelastning eller annan särskild yttre påverkan som inte förväntats i avtalet berättigar ej reklamationer inom ramen för garantin. Kundens krav på ersättning för utgifter uppkomna i efterhand, speciellt för fraktkostnader, är uteslutna i det fall kostnaden uppkommit till följd av att varorna levererade av Dortex flyttats till ett annat ställe än beställarens angivna adress. Dortex mbH ansvarar ej för att lagra och arkivera filer som kunder laddar upp till Dortex server.

8. Information om ångerrätt

Om Kunden är en konsument (en fysisk person som inte agerar som en del av sin kommersiella verksamhet eller sitt egenföretagande) har kunden ångerätt enligt följande bestämmelser. Observera: Det finns emellertid ingen ångerrätt i distansförsäljningsavtal avseende produkter tillverkade enligt Kundens egna specifikationer eller som är tydligt anpassade efter enskilda önskemål, exempelvis namnband, satinband med av Kund valt tryck, eller andra produkter som specialtillverkats för Kunden. Följande gäller beställningar utan individuell kundanpassning:

8.1. Ångerrätt

Du kan dra tillbaka ditt köperbjudande skriftligen (exempelvis via brev, fax eller e-mail) inom 14 dagar utan att ange särskilda skäl eller, om varorna levererats till dig, genom att returnera varorna. De 14 dagarna påbörjas efter att denna information mottagits i skriftlig form men inte innan varorna tagits emot av mottagaren (vid upprepade leveranser av liknande varor, inte innan mottagandet av den första delleveransen) och inte heller förrän vi har uppfyllt våra skyldigheter att lämna information i enlighet med artikel 246.2 i samband med § 1, punkt 1 och 2 i den tyska introduktionslagen till civilbalken (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch) och våra skyldigheter i enlighet med § 312g, 1 § mening 1 i den tyska civilbalken (Bürgerliches Gesetzbuch) i samband med artikel 246 § 3 i den tyska inledningslagen till civilbalken. Tidsfristen för återkallelse eller återlämnande av varorna inom den tilldelade perioden uppfylls om återkallelsen skickas eller varorna returneras innan den specificerade tidsperioden löpt ut. Meddelandet om återkallelse av köp ska skickas till: DORTEX mbH, Am Schlosspark 66, 44357 Dortmund, GERMANY Phone: +49 (0)231 93 71 00-0, fax: +49 (0)231 93 71 00-19 Email: info@dortex.se

8.2. Följder vid återköp

I händelse av giltigt återköp ska betalningar och varor mottagna av båda parter överlämnas tillsammans med eventuella resulterande förmåner (t. ex. ränta) om tillämpligt. Om du inte kan returnera den mottagna produkten helt, eller delvis, eller bara i ett försämrat tillstånd, kan du behöva kompensera oss för värdet (t.ex. för använt bruk). Du behöver endast ersätta oss för nedskrivningen av varan och för de förmåner som erhålls i den mån användningen eller nedskrivningen beror på hantering av varorna som går utöver att kontrollera varornas egenskaper och funktionalitet. ”Kontroll av varorna och funktionaliteten” avser test och kontroll av varorna i fråga, till exempel på det sätt som är möjligt och brukligt vid köp från en butik. Varor som kan returneras som paket ska returneras på vår risk. Du ansvarar för kostnaderna för returen om de levererade varorna motsvarar det som beställts och om priset på de varor som ska returneras inte överstiger 500,00 kr eller, om priset är högre, om du inte har betalat eller gjort en avtalad delbetalning vid tidpunkten för återköpet. I andra fall är returen kostnadsfri för dig. Föremål som inte kan skickas som paket kommer att hämtas från din adress. Skyldigheterna för återbetalningar måste uppfyllas inom 30 dagar. För dig börjar denna period då meddelande om retur eller av objektet avsänds; det börjar för oss vid mottagandet av meddelande om retur eller varan. - Slut på information om ångerrätten –

9. Ansvar

Dortex mbH är endast ansvarig för förlust eller skada orsakad med uppsåt, grov vårdslöshet, brott mot väsentliga avtalsförpliktelser i den mån uppnåendet av avtalets syfte påverkas, om berättigade varor saknas och i fall av obligatoriskt ansvar enligt den tyska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz). I händelse av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser är vi endast ansvariga för förlust eller skada som är typisk enligt avtalet och kan förutses. Samma principer gäller för assistenter och ställföreträdande ombud för Dortex mbH.

10. Upphovsrätt

I den mån Kunden beställer varor som tillverkas enligt kundens specifikationer och levereras av Dortex mbH, åligger det Kunden att se till att varorna inte kränker någon tredje parts upphovsrätt, särskilt rättigheter till namn och varumärkesrättigheter. I detta avseende kommer Kunden att ersätta Dortex mbH för alla anspråk från tredje part. Detta gäller särskilt bildfiler som Kunden laddar upp till Dortex mbH i webbshoppen eller skickar till Dortex mbH via e-post eller annat datamedium. Genom att spara en bildfil på Dortex webbserver anger Kunden att han/hon har rätt till obegränsad användning, överföring och spridning av alla filer som skickas till Dortex och har även rätt till obegränsad användning av det material som gjorts tillgängligt för Dortex inklusive text- och bildmaterial. Om en tredje part skulle göra gällande krav mot säljaren på grund av ett påstått immaterialrättsbrott, är köparen skyldig att samarbeta i det rättsliga försvaret och till exempel bevisa förekomsten av licenser eller tidigare rättigheter. Dortex mbH har rätt att erkänna tredje parts fordringar och kräva resurser från köparen om köparen inte i god tid kan bevisa att det finns en förhandsrätt och i förväg tillhandahålla tillräcklig säkerhet för kostnaderna för åtgärden. Köparen måste ersätta Dortex mbH för alla utgifter och förluster som härrör från legitimt eller erkänt påstående om tredje parts fordringar, särskilt kostnaderna för det rättsliga försvaret, ersättning som betalats ut eller förluster till följd av förstörelse av varor.

11. Marknadsföring av Dortex mbH

Genom köp av vara beviljar Kunden Dortex mbH bildrättigheterna till den tillverkade produkt utan att något separat avtal krävs. Dortex mbH har rätt att använda produktbilderna i rimlig utsträckning som reklammaterial, referens på sin hemsida eller i andra publikationer. Kunden förbehåller sig rätten att motsätta sig denna rätt utan att ange skäl.

12. Dataskydd

Genom beställning tillåter Kunden uttryckligen Dortex mbH att spara uppgifter som angivits för att ingå avtal (i enlighet med § 28 i den tyska federala dataskyddslagen) och, i den utsträckning som krävs för att fullgöra avtalet, att vidarebefordra uppgifterna till tredje part (t.ex. paketleveranstjänster och försäkringsbolag). Kunden har rätt att när som helst återkalla detta samtycke med framtida verkan. Denna produkt innehåller GeoLite data som skapats av MaxMind, tillgänglig från https://www.maxmind.com.

13. Slutbestämmelser

Detta avtal och parternas samtliga rättsförhållanden regleras av Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning, men med undantag för Förenta nationernas lag om internationella köp (CISG). Platsen för utförandet och det enda laga forum för alla tvister som uppstår till följd av detta avtal är Dortmund. Om enskilda bestämmelser i detta avtal skulle vara eller bli ogiltiga eller innehålla en lucka, förblir de återstående bestämmelserna opåverkade därav.